ساختار جمله‌ی Is it something that's happened very recently? چیست؟

ساختار جمله‌ی Is it something that’s happened very recently? چیست؟


این تاپیک مربوط به درس «کفش راحتی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی شش دقیقه ای»

سلام دوست عزیز

جمله‌ی “Is it something that’s happened very recently?” یه جمله‌ی سؤالی هستش که از دو تا عبارت تشکیل شده.

2. اجزای جمله:

*کلمه‌ی Is: فعل “be” در زمان حال سوم شخص مفرد

  • کلمه‌ی it: ضمیر خنثی هستش که به چیزی اشاره می‌کنه که در موردش سؤال پرسیده می‌شه.
  • کلمه‌ی something: اینجا نقش اسم داره و به یه چیز اشاره می‌کنه.
  • کلمه‌ی that’s: ضمیر ربطی و فعل کمکی “be” در زمان حال سوم شخص مفرد
  • کلمه‌ی happened: فعل گذشته‌ی “happen”
  • عبارت very recently: قید زمان و به معنای “اخیراً” هستش.

این جمله می‌پرسه که آیا چیزی که در موردش صحبت می‌شه اخیراً اتفاق افتاده یا نه.

Is it something
آیا این همون چیزیه

that’s happened very recently
که همین اخیراً (تازگیا) اتفاق افتاده؟