تالار زبانشناس

Dragon just took the food

سلام دوست عزیر
یعنی فقط.
اژدها فقط غذا رو گرفت

1 Likes