تالار زبانشناس

مفهوم ساختار زیر چیه get doing

تو این درس چند بار از این ساختار استفاده شده
مثل جمله زیر
get that energy going

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «قدرت خواندن»)

به معنی اون انرژی رو راه بنداز هست

2 Likes