تالار زبانشناس

سلامdownتو این دوجمله چه معنی میدهد؟

They thought the balloon would float just a little way down the road and fall to the ground.
But it didn’t just go down the road

======================
این تاپیک مربوط به درس «سرنوشت یا شانس؟» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «سرنوشت یا شانس؟»)

2 Likes

منظور سمت یا طرف پایین هستش

3 Likes

Down در اینجا به معنای در امتداد هست

2 Likes