تالار زبانشناس

معنی جمله past the door lies something you want, but how do you get in?

dreams,I think,are just like a locked door. past the door lies something you want, but how do you get in?

======================
این تاپیک مربوط به درس «I Have A Dream by Stella» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۷»)

اونطرف در چیزی قرار داره که تو میخوای. اما چطور وارد میشی؟