تالار زبانشناس

مشکل صدا دارم

درس دخترک زیرک که من چندین بار خوندم و شنیدم مشکلی نداشت شاید مشکل از دستگاه شما باشه