تالار زبانشناس

پاراگراف آخر will be

جمله Future simple هستش

و فاعل ندارد
مثلا بخای بگی i will do it
متیونی بگی will do it
و i رو نگی