تالار زبانشناس

Fati.beig

Fati.beig

تشنه ی یادگیری برای هرچیزی🤗
عاشق کمک کردن برای هرآنچه که میتوانم:two_women_holding_hands::couple:
اتفاقات زندگی دقیقا از روح و ذهن ما سرچشمه میگیره،مثبت فکر کنید و بزرگ بیندیشید❤