تالار زبانشناس

Zainab9

Zainab9

خودت رو به خودت ثابت کن ، نه به دیگران :v: