تالار زبانشناس

hamashayashil

hamashayashil

قسم به زنده دلان سعدیا که ملک وجود
نیــرزد آنکـه دلـی را ز خــود برنجـانـی