تالار زبانشناس

osiya1981

osiya1981

چه خوب یادم هست
عبارتی که به ییلاق ذهن وارد شد
وسیع باش و تنها
و سر به زیر و سخت…
“سهراب عزیز”