تالار زبانشناس

کاربرد as چیست

تو جمله اخر کاربرد asو نقشش در ترجمه رو نمیدونم.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

5 Likes

یه جور حرف اضافه س، معنیش میشه درحال

3 Likes

سلام عزیزم، اگه اشتباه نکنم . مثل و مانند هم معنی میده . همه حیوانات آنها رو تماشاکردند که مثل دو تا قو(مثل دو تا دوست) درحال پرواز بودند

4 Likes

All the other animals watched as the two swans flew away, friends forever.
as معنی های مختلفی میتونه داشته باشه تو جا های مختلف
و اینجا معنی در حالی که یا وقتی که میده
معنی جمله:
همه ی دیگر حیوانات آنها را تماشا کردند در حالی که (وقتی که) دو غاز پرواز کردند و رفتن

8 Likes

چه زمانی باید بکار برد. من تو استفاده از این حرف اضافه خیلی مشکل دارم در صورتی که خیلی کاربردیه

4 Likes

معنا و کاربردهای مختلف as

  1. میتوان بجای یه حرف اضافه بکار برد در این صورت معنی اش میشه: به عنوان ، مانند

I would enter as competitor
As mother, I have to take care of my girl

2.به معنی چون معادل زیرا , because

As you refuse to recognize me, I shall go away

  1. به معنی در حین ، معادل while در حالی که، همین طور که

As he was talking, he began to cry

4.برای مقایسه بسیار کاربرد دارد

he is as jealous as you are
she is as clever as her father

10 Likes