تالار زبانشناس

اینجا as چه معنی در جمله میده و چرا استفاده شده

All the other animals watched as the two swans flew away, friends forever.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

4 Likes

سلام

2 Likes