تالار زبانشناس

تفاوت awful با terrible?

این دو تا کلمه چه تفاوتی با هم دارند و کجا استفاده میشن؟ چون در معنی یکسان ترجمه شدن در داستان


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

معنی هر دوتاشون یکیه فرقی باهم ندارن مترادف همدیگه هستن

5 Likes

لطفا مطالعه کنید

terrible very bad or unpleasant; making you feel unhappy, frightened, upset, ill, guilty, or disapproving: What terrible news! That’s a terrible thing to say!

awful (somewhat informal) very bad or unpleasant; used to describe something that you do not like or that makes you feel depressed, ill, guilty, or disapproving: That’s an awful color. The weather last summer was awful.

horrible (somewhat informal) very unpleasant; used to describe something that you do not like:The coffee tasted horrible.

Awful synonyms: dreadful,unpleasant,horrible,very bad,appalling,terrible

و

11 Likes

ممنکن از توضیحات کاملتون

3 Likes