چرا در این جمله از have بجای has استفاده شده است؟

سلام،
کسی میدونه چرا توی قسمت آینده این داستان، بجای has برای سوم شخص از have استفاده شده؟ مثل این جمله ها:
she will have more energy.
she will have been sick that entire time

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس دیدگاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «عامل کشش»)

2 پسندیده

بعد از فعل کمکی، افعال به شکل ساده میان

4 پسندیده

مدال ها:
,will, would, shall, should, can, could, may, might must

نکته: فعل ها و افعال کمکی که بعد از مدال ها می آیند باید به شکل ساده استفاده شوند.
یعنی:

بعد از مدال ها افعال به صورت ساده می آیند. یعنی علامت سوم شخص یا گذشته نمی گیرند.

بعد از مدال ها به جای افعال کمکی has, had از have استفاده می شود.

همچنین بعد از مدال ها، افعال کمکی am, is, are, was, were به be تبدیل می شوند.

7 پسندیده