تالار زبانشناس

فرق sleep و asleep چیه

بنظرمن اونa فقط یه حرف اضافه س
و دیگر هیچ
و هردو به یه معنا هستن

2 Likes

اتفاقا سوال منم هست؟!!!

1 Likes

sleep در جایگاه فعل و اسم میاد.
asleep در جایگاه صفت و در مقابل awake. همچنین asleep هیچوقت قبل اسم به کار نمیره

3 Likes

asleep صفت هست و معمولا با to fall همراه هست to fall asleep یعنی خواب افتادن مترادف sleeping
برای فعلهای دیگه هم هست مثلawake, alive

3 Likes

سلام
وقت بخیر
Sleep به معنای خوابیدن هست. یعنی فعله
asleep به معنای خوابیده هست و صفته

6 Likes

Sleepفعل خوابیدن
asleepاسم و به معنای خواب
awakeخواب…متضادasleepخواب
sleepخوابیدن…متضادwake upبیدارشدن

2 Likes