تالار زبانشناس

Ali288

Ali288

حریص به جهانی گرسنه است و قانع به نانی سیر.
سعدی