تالار زبانشناس

ElhamRahmati

ElhamRahmati

آنچه گفتند و سُرودند،
تو آنی
خودِ تو جان جهانی
گر نهانی و عیانی
تو همانی که همه عمر به دنبالِ خودت نعره زنانی
تو ندانی که خود آن نقطۀ عشقی
تو خود اسرارِ نهانی.