تالار زبانشناس

HasanNoori1382

HasanNoori1382

موفقیت ثمره تلاش هایی هست که در خلوت خود انجام میدهد زمانی که هیچ نگاهی متوجه شما نیست. CR7