تالار زبانشناس

HasanNoori1382

HasanNoori1382

تنها خداست که میداند بهترین در زندگی تان چگونه معنا میشود.