تالار زبانشناس

Lia2

Lia2

هیچ گاه نباید به اجبار خندید،گاهی باید با نهایت آرامش گریه کرد.لبخند بعد از گریه از رنگین کمان بعد از باران هم زیباتر است