تالار زبانشناس

Mashreghi

Mashreghi

آه، دیگر ما، فاتحان گوژپشت و پیر را مانیم. بر به کشتی‌های موج بادبان از کف، دل به یاد بره‌های فرّهی در دشت ایام تهی بسته، تیغ‌هامان زنگ‌خورد و کهنه و خسته، کوس‌هامان جاودان خاموش، تیرهامان بال بشکسته. ما، فاتحان شهرهای رفته بر بادیم.