تالار زبانشناس

Mashreghi

Mashreghi

مي خواهم آب شوم در گستره‌ی افق؛ آنجا كه دريا به آخر مي‌رسد و آسمان آغاز می‌شود. می‌خواهم با هر آنچه مرا در بر گرفته يكی شوم. حس می‌كنم و می‌دانم، دست می‌سايم و می‌ترسم، باور می‌كنم و اميدوارم، كه هيچ چيز با آن به عناد بر نخيزد. می‌خواهم آب شوم در گستره‌ی افق؛ آنجا كه دريا به آخر می‌رسد و آسمان آغاز می‌شود.