تالار زبانشناس

Mohammad_Omidianrc

Mohammad_Omidianrc

به اموختن نیاز دارم, اونقدر که هیچ وقت نیازم برطرف نمیشه!
من به تعداد تمام اموزه های دنیا نیاز دارم, چون هر چقدر هم که بیاموزم, بازم چیزی برای اموختن هست!