تالار زبانشناس

Narcissu

Narcissu

حدیث عشق چه حاجت که بر زبان آری؟