تالار زبانشناس

Shovelly_Joe

Shovelly_Joe

ما قومی هستیم که ترجیح می‌دیم کشورمونو به تیغ مغول بسپاریم
ولی نه به اشتباهمون اعتراف کنیم، نه اصلاحش کنیم؛ تا ابد دور خودمون می‌چرخیم.