تالار زبانشناس

Somayeh63

Somayeh63

ای نسخه اسرارالهی که تویی
ای آینه جمال شاهی که تویی
بیرون زتو نیست هرچه درعالم هست
ازخودبطلب آن چه خواهی که تویی…