تالار زبانشناس

afarkhani

afarkhani

به تمام دانسته هایت شک کن ، هیچ واقعیت واحدی در جهان وجود ندارد ، دنیا آینه ی تفکرات توست ، دنیا به هر کس واقعیتی متفاوت را نشان میدهد