تالار زبانشناس

ala

ala

زندگی به من آموخت: اگر یک نفر بتونه کاری انجام بده من هم می توانم، اگر کسی نتوانست کاری انجام دهد من باید انجام دهم