تالار زبانشناس

anam1

anam1

درست مثل گلهای وحشی تو نیز اجازه بده وجودت همه جا مجال رویش داشته باشد