تالار زبانشناس

ehsan957

ehsan957

تا به هدفم‌ که تسلط به انگلیسی هست، نرسیدم این‌جا می‌مونم و‌دست از سر شما بر نمی‌دارم