تالار زبانشناس

hnaseri

hnaseri

صدای آب یعنی زندگانی بیا دل را به این نجوا سپاریم