تالار زبانشناس

HODA-S

HODA-S

به تمام دلايلي كه موفق نمي شويد فكر نكنيد …فقط به 1 دليلي فكر كنيد كه ميدانيد موفق مي شويد