تالار زبانشناس

ladan8

ladan8

.𝓨𝓸𝓾 𝓶𝓾𝓼𝓽 𝓫𝓮 𝓽𝓱𝓮 𝓬𝓱𝓪𝓷𝓰𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝔀𝓲𝓼𝓱 𝓽𝓸 𝓼𝓮𝓮 𝓲𝓷 𝓽𝓱𝓮 𝔀𝓸𝓻𝓵𝓭