تالار زبانشناس

mohammadfathi

mohammadfathi

اونا گفتن دستای خدا رو زمینن ما نفهمیدیم کی خدا دست و مشت کرد و کوبید تو شیکم اونایی که گشنن…
معلوم نیست درد دارن یا توی سجدن!