تالار زبانشناس

mohsen130

mohsen130

موسیقی چیزیست که با آن میشود
حماقتی مثل زندگی را تحمل کرد!
نیچه