تالار زبانشناس

Rostamy_81

Rostamy_81

من دانش آموز پایه یازدهم هستم. تصمیم دارم امسال شخص بهتری باشم. امیدوارم باعث فعال تر بودن هر چه بیشتر تالار شوم.