تالار زبانشناس

saebi

saebi

هزار باده ناخورده در رگ تاک است