تالار زبانشناس

samfarhadi

samfarhadi

" ‏‏تاخورده در زمان و خالی از نِورُز وسواسی همگانی"