تالار زبانشناس

samfarhadi

samfarhadi

…:::: سرگرم سرابی دور، در جبر جهان مجبور ::::…