تالار زبانشناس

ترجمه این قسمت

I’ve recently started taking singing lessons

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تکرار»)

1 Likes

به تازگي شروع به گذراندن دروس آواز خواني نموده ام.

5 Likes

من اخیرا شروع کرده ام کلاس آوازخوانی برم
اینجا فعل. Start اومده بنابراین فعل بعدش از نوع ing. دار اومده

2 Likes