مفهوم زمان اینده در جمله زیر

مفهوم زمان اینده در جمله زیر
0

#1

she’ll have to caugh up compliments??
مفهوم اینده تو این جمله به چه صورت هست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس دیدگاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «کایزن (فلسفه ی بهبود پیوسته)»)


#2

آینده کامل :قسمت سوم فعل+will+have


#3

جمله بالا future perfect نیست . بلکه future simple هستش.

ساختار FP بصورت will+have+pp هستش
ساختار FS بصورت will+verb هستش


#4

Have to اینجا مگه به معنی باید نیست؟