تالار زبانشناس

. Write down at least a couple معنی این جمله لطفا