کمک این جمله چی میشه مخصوصا دو کلمه اخر جمله

the lion caught him with a great big
شیر با ضربه محکمی او را گرفت
ضربه کدوم کلمه است؟
گرفت کدوم میشه ؟
معنی کلمه یcaughtمگه نمیشه گرفتار

معنی کلمهgreatمیشه عالی،عظیم ،کبیر،
bigمیشه بزرگ
این دو کلمه اخر great big چی میشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی شیر و موش» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

The lion caught him with a great big smack!

caught: گذشته فعل catch به معناي گرفتن

smack: ضربه، ضربت

great big: بسيار محكم

big براي شدت ضربه بكار رفته.و ميشه محكم ترجمه‌ش كرد.

9 پسندیده