درخواست از سازندگان برنامه

درخواست از سازندگان برنامه
0.0 0

#1

لطفا این امکان را فراهم سازید که بشود کلمات ترکیبی را در لایتنر برنامه گنجاند

======================
این تاپیک مربوط به درس «خروس، اردک و پری دریایی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)