تالار زبانشناس

سوال در مورد مفهوم عبارت wash away

معنی جمله زیر صحیح است?اگر نه درست آن چیست?

Slowly, they moved the water around in the pan until most of the dirt and water washed away.

آنها به آرامی آب را اطراف تابه حرکت دادند تا اینکه بیشتر خاک و آب بیرون ریخته شد.

(wash away)

به چه معناست?

======================
این تاپیک مربوط به درس «Gold! Thousands Went to Western Canada to Find It» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «انگلیسی از طریق اخبار»، فصل «قسمت ۱»)

1 Likes

wash away: clean by laundry, با شستشو پاک کردن

آنها به آرامی آب را اطراف تابه حرکت دادند تا اینکه بیشتر خاک و آب پاک شد.

3 Likes