ترجمه این جمله لطفا

ترجمه این جمله لطفا
0

#1

Increase the aliveness in their brain, the alertness in their brain

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر احساسات»)


#2

آنها سرزندگی و هوشیاری در مغزشان را افزایش میدهند