تالار زبانشناس

کلمه mummy

وقتي از دهن بچه گفته بشه به معني مادر هست .
نوع گفتن بچه گونه كلمه مادر ميشه Mummy

3 Likes