تالار زبانشناس

Diffrence between these two sentnses

تفاوت خاصی ندارن. دو تاش به معنی مجبور بودن در گذشته است. منتها چون بعد از would فعل ساده استفاده میشه، شکل ساده had to، یعنی have to استفاده شده

1 Likes