تالار زبانشناس

سلام معنی این جمله ها چی میشه

غول جک را به زمین زد

درست زمانی که جک پای خود را روی زمین گذاشت

اما غول درست پشت سرش بود( در حال تعقیب جک بود)

3 Likes