تالار زبانشناس

به کار بردن to بعد از فعل

I go jogging three times a week
چرا اینجا بعد از go از حرف اضافه to استفاده نشده؟

1 Likes

برای از برخی فعالیت ها (از جمله دوی آهسته) از شکل ing دار فعل اونا استفاده میشه. اینجا اگر جمله به صورت I go to jog… استفاده بشه، اصلا طبیعی نیست!

1 Likes