تالار زبانشناس

معنی strain در این جمله چیست؟

معنی strain در این جمله چیست؟
You can strain your head just as if it were a muscle

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «فلسفه ی تائو»)

1 Likes

سلام.شما میتوانید از مغزتان مانند عضلاتتان کار بکشید.منظور خود آگاه مغز است که مثل یک عضله تک بعدی کار میکند.درحالی که ناخداگاه در یک لحظه تمام جوانب را باهم آنالیز می کند.

3 Likes