تالار زبانشناس

معنی جمله ی آخر چی میشه؟ همیشه با معنی کردن as تو جمله مشکل دارم

as مثل معنی میده همچون به عنوان